ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ไม่รวมค่าข้าวสาร และน้ำมันเชื้อเพลิง) รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ
วันที่ประกาศ » 08 มีนาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ไม่รวมค่าข้าวสาร และน้ำมันเชื้อเพลิง) รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560 ภายในวงเงิน 6,957,400 บาท กำหนดยื่นเอกสารการประมูล ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. เสนอราคา วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. (ลงทะเบียน) เป็นต้นไปที่บริษัทป๊ปเนทเวอร์ค จำกัด สีลม กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2560 โทร 02 241 6500 ต่อ 8411

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »