ประกาศเชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พื้นที่ประมาณ 512 ตารางเมตร มีกำหนด 3 ปี  
วันที่ประกาศ » 10 มีนาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจัดหาผู้เช่าพื้นที่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้บริการศูนย์อาหารบริเวณ ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 512 ตารางเมตร ราคากลางขั้นต่ำเริ่มที่ 40,000 บาท ต่อเดือน มีกำหนด 3 ปี เริ่มให้บริการประมาณเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถรับเอกสารรายละเอียดการเสนอราคาได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. กำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 241 6500 ต่อ 8411

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »