ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,500,000.00 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 210 วัน นับจากวันส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ » 15 สิงหาคม 2560

ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประมูลงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,500,000.00 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 210 วัน นับจากวันส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ผู้สนใจ สามารถซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 7,200 บาท(เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิระพยาบาล เขต ดุสิต กทม.(10300) โทร 02 2416500 ต่อ 8411 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2560 ถึงวันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น.

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กำหนดยื่นเอกสารการประมูล ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเชิญชวน เลขที่ 2/2560

TOR งานก่อสร้าง

ไฟล์แนบ »