ประกาศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) ได้จัดทำแผนการจัดอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation สำหรับบุคลากรของสถานพยาบาล 
วันที่ประกาศ » 25 สิงหาคม 2560

ประกาศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) ได้จัดทำแผนการจัดอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation สำหรับบุคลากรของสถานพยาบาล หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th หรือ www.haregister.com

พร้อมนี้ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมในระบบ Online ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ไฟล์แนบ »  20170825-102332.pdf