ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ » 25 ธันวาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 

ไฟล์แนบ »  20171225-152350.pdf