ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท -เอก สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ
วันที่ประกาศ » 15 กุมภาพันธ์ 2561

        ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครผู้สนใจ ศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 รวม 4 (สอบสัมภาษณ์ 4 -5 เมษายน 2561 )หลักสูตรดังนี้


 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร นอกเวลาราชการ เรียน ณ ที่ทำงาน เสาร์- อาทิตย์ 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

                การนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ ข้าราชการ/ บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา(โท) 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง(เอก)
มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ CUTEP ผ่านตามเกณท์ (45 คะแนน ในระบบใหม่)เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน และ IELTS 4.0 คะแนน หรือ (30 คะแนน ในระบบใหม่) แต่ต้องส่งคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณท์มาตรฐานก่อนสำเร็จการศึกษา ( การยกเว้นการส่งเอกสารภาษาอังกฤษคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า 2 กรณีได้แก่ 1.ผู้สมัครแนบเอกสารการสนับสนุนทุนจากต้นสังกัดเพื่อแนบท้ายใบสมัคร 2.ผู้สมัครจบหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยมีเอกสาร หรือจดหมายยืนยันรับรองชัดเจน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/admissons-process
022188193 /0892552395

​ 

ไฟล์แนบ »  20180215-170504.zip