ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 รับแบบโควตา
วันที่ประกาศ » 18 เมษายน 2561

คลิ๊กเพื่อแสดงแบนเนอร์

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รอบที่ ๒ (การรับแบบโควต้า) (คลิ๊ก)
 

 ให้ทำการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ http://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

(โปรดอ่านคู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา)

รายชื่อและรหัสนักศึกษา สำหรับใช้ในการลงทะเบียน(คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา เอกสารมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน(คลิ๊ก)

พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าเทอมเพื่อนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย(ทุกสาขา) ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 พ.ค. 61
(นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว 21 พ.ค. 61 ตั้งแต่ 8.00 น.)
การมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน 21 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
ณ ห้องประชุม 6409 ชั้น 6 อาคารคุณแม่อบทิพย์  แดงสว่าง 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รายงานตัวทำสัญญาค้ำประกัน วันที่ 21 พ.ค. 61

1.นำระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมปีที่ 6(GPAX 6 ภาคการศึกษา) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา จำนวน 2 ฉบับ ใบหลักฐานการชำระเงินค่าเทอม และบัตรประชาชนตัวจริงยื่นต่อกรรมการรายงานตัว

2.ผู้ปกครองกรอกแบบฟอร์มทะเบียนบิดา-มารดาและผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล เอกสารประวัติส่วนตัวนักศึกษา และเอกสารให้ทำการรักษาพยาบาล ยื่นต่อคณะกรรมการ (ฝ่ายปกครอง)

3.ผู้ค้ำประกันและผู้เข้าศึกษากรอกแบบฟอร์มทำสัญญาค้ำประกัน ยื่นต่อกรรมการทำสัญญาค้ำประกัน

4.ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา ประมาณ 9,000 บาท

5.ตอบแบบสำรวจ ส่งคืนที่กรรมการรายงานตัว (โต๊ะแรก)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ไม่สะดวกให่้บุคคลภายนอกนำรถเข้ามาจอด เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ

 

 

_______________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบทีี่ การรับแบบโควตา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(คลิ๊ก)ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
กลุ่มที่ 1 -นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
-นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเป็นบุตรของพนักงานมหาลัยนวมินทราธิราช

(คลิ๊ก)ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
กลุ่มที่ 2 -นักเรียนโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

(คลิ๊ก)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์(อันดับจริง)
ในการเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

(คลิ๊ก)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์(อันดับสำรอง)
ในการเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์แนบ »