คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์ 2561
วันที่ประกาศ » 07 ธันวาคม 2560

คลิ๊กเพื่อแสดงแบนเนอร์

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ที่รับรหัสยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561

ได้ที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php

คู่มือยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์

http://www.nmu.ac.th/th/?p=15417

ไฟล์แนบ »  20181031-102231.jpg