ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio)
วันที่ประกาศ » 24 ตุลาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio)
(คลิ๊ก)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) (คลิ๊ก)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับสมัคคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รอบที่ 1 (รับด้วย portfolio)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

 

 รับสมัครทางระบบรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
ที่ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
(ดูขั้นตอนการสมัครได้ในระบบรับสมัคร)

ดาวโหลดเอกสาร
หลักฐานเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(5เทอม) เพิ่มเติม(คลิ๊ก)

ดาวโหลดเอกสาร
หลักฐานเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(6เทอม)(ผู้จบการศึกษาแล้ว)(คลิ๊ก)

รายละเอียดหลักสูตรพยาบาล (คลิ๊ก)

หลักสูตรและจำนวนรับ

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณธิต

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน (20 คน)
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่เป็นบุตรหรีือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (10 คน)
กลุ่มที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คน)
กลุ่มที่ 4 นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา (130 คน)
กลุ่มที่ 5 นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื่นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา (50 คน)

ไฟล์แนบ »