ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยระดับผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
วันที่ประกาศ » 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยระดับผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ไฟล์แนบ »  20181120-154329.pdf