ที่ สนธ.0500/305 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ( ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
วันที่ประกาศ » 13 ธันวาคม 2561

ที่ สนธ.0500/305 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ( ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหาคม 2561)

ไฟล์แนบ »  20181213-083628.pdf