แนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจ้าง และประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1ก , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53
วันที่ประกาศ » 13 ธันวาคม 2561

แนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจ้าง และประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1ก , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53

ไฟล์แนบ »  20181213-140536.pdf