ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์จะประกวดราคาจ้างปริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการมีกำหนด 9 เดือน วงเงิน 690,957.85 บาท"
วันที่ประกาศ » 07 มกราคม 2562

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์จะประกวดราคาจ้างปริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการมีกำหนด 9 เดือน วงเงิน 690,957.85 บาท ตามประกาศ เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 กำหนดจ่ายแจกเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 มกราคม 2562 กำหนดเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 15 มกราคม 2562 ระหว่าง เวลา 08.30 - 16.30 น.เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคาแต่ละรายการต่ำสุด

ประกาศ

TOR

ไฟล์แนบ »