ประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอด (เด็กมีสายสะดือ) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ » 09 มกราคม 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอด (เด็กมีสายสะดือ) จำนวน 2 ชุด ด้้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยกำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศ

TOR

ไฟล์แนบ »