รับสมัครบุคคลเข้าอบรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้การจัดบริการ "คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร"
วันที่ประกาศ » 15 มกราคม 2562

รับสมัครบุคคลเข้าอบรม
การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ภายใต้การจัดบริการ "คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร"
ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดและใบสมัคร(คลิ๊ก)

อบรมแบบไป-กลับ 1 วัน ในวันที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 8.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง
อาคารการุณยสภาชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์แนบ »