ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
วันที่ประกาศ » 31 มกราคม 2562

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ลิฟท์โดยสาร ขนาด 750 ก.ก. ยี่ห้อ ฮิตาชิ รุ่น VFS-11-CO90 หมายเลขครุภัณฑ์ 2544-07030100-03011600-00001-2 จำนวน 2 เครื่อง กำหนดราคาขั้นต่ำในการสู้ราคา เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถรับเอกสารขายทอดตลาดและดูพัสดุ ได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 - 10.00 น.

ไฟล์แนบ »  20190131-143056.pdf