กำหนดการและเอกสารมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 62
วันที่ประกาศ » 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขั้นตอนการมอบตัวและท้าสัญญาค้้าประกัน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ห้องประชุม 6409 
อาคารคุณแม่อบทิพย์แดงสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ดาวโหลดกำหนดการและขั้นตอน (คลิ๊ก)

ดาวโหลดเอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน (คลิ๊ก)

**หากทางโรงเรียนยังไม่สามารถทำเอกสารปพ.1 เกรด 6 เทอมได้ ให้ใช้ฉบับเกรด 5 เทอม ยื่นแทน หลังจากปฐมนิเทศนักศึกษาต้องนำปพ.1 เกรด 6 เทอม มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องระเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารการุณยสภา**

*โปรดอ่านรายละเอียดเอกสารให้ครบถ้วน
**สอบถามรายละเอียดการทำสัญญาค้ำประกันโทร 02-241-6500 ต่อ 8414
ไฟล์แนบ »