รับสมัครบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ประจำปี 62
วันที่ประกาศ » 09 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย
(Training Program Of Nurse Aide) 2562

ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562
อบรมวันที่ 3 มิถุนายน - 29 พฤศจิกายน 2562

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัคร(คลิ๊ก)

ดาวโหลดเอกสารใบสมัคร(คลิ๊ก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิทรา อยู่พัฒนะวงศ์ โทร 02-2416520 ต่อ 8402, 3502 โทรสาร. 02-2416527 ในเวลาราชการ

ไฟล์แนบ »