รับสมัครเข้าอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)ปี2562
วันที่ประกาศ » 14 พฤษภาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ
(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2562

**เปลี่ยนวันอบรมจาก 3-7 มิ.ย.62 เป็นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 (8.00-16.00 น.) ณ ห้องประชุม 6510 อาคารคุณแม่อบทิพย์ แดงสว่าง ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช**

 

ดาวโหลดประกาศ, กำหนดการและใบสมัคร (คลิ๊ก)

 

คุณสมบัติของผู้อบรม

พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทีมสุขภาพที่มีความสนใจในการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

สมัครและชำระค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณปิยนุชเนียมอินทร์ โทร 02-2416500 ต่อ 3502 ผศ.วัลยา ตูพานิช 096-1462415
อาจารย์ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา 066-0464591

ไฟล์แนบ »