เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
วันที่ประกาศ » 04 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ใหม่**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
คลิ๊ก**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คลิ๊ก**

 

*ขยายเวลารับสมัครผ่านเว็บไซต์ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 
(คลิ๊กดาวโหลดประกาศขยายเวลาการรับสมัคร)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์  http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ดาวโหลดประกาศรับสมัครและหลักฐานการสมัคร (คลิ๊ก)
(ผู้สมัครโปรดกรอกใบสมัครและสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งที่ Email bns@nmu.ac.th เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร)

เปิดรับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น และมีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
2.มีระดับคะแนนเฉลี่ยแต้มสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3.ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, IELTS, CU-TEP มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรับสมัคร หรือผลการสอบภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์อื่นๆ
4.กรณีผู้เข้าศึกษาที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัครและต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด
5.เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ ชั้น 3 อาคารคุณแม่อบทิพย์  แดงสว่าง เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หรือจากเว็บไซต์ 
www.nmu.ac.th หรือ www.kcn.ac.th หรือ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp หรือนางสาวศิรประภา แสงอรุณ โทรศัพท์ 02 – 241 6520
อาจารย์จารุภา  จิรโสภณ โทรศัพท์หมายเลข 089 – 799 7051
อาจารย์ดวงรัตน์  มนไธสง โทรศัพท์หมายเลข 094 – 264 6946

ไฟล์แนบ »