กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562
วันที่ประกาศ » 26 กรกฎาคม 2562

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงทะเบียนรายงานตัวที่โต๊ะลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการุณยสภา

**นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโปรดนำสำเนาใบปพ.1 เกรด 6 เทอม 2 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ยื่นกรรมการที่โต๊ะรายงานตัวชั้ัน 4 ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ อาคารการุณยสภา

***รับชุดนักศึกษาที่่ห้องรับรองญาติ-ห้องสันทนาการ อาคาร 2 (ภายหลังจากฉีดวัคซีน เจาะเลือด ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ แดงสว่าง

**โปรดเดินทางด้วยบริการรถสาธารณ เนื่องจากในคณะฯ ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ**

ไฟล์แนบ »  20190802-101057.jpg