รับสมัครอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย Nurses Aide Training Program
วันที่ประกาศ » 08 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย
(Nurse Aide Training Program)
ประจำปีพุทธศักราช 2562

อบรมตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 62 - 30 ม.ค. 63

ดาวโหลดใบสมัคร (คลิ๊ก)
เอกสารรายละเอียด (คลิ๊ก)

เปิดรับผู้เข้าอบรมทั้งหมด 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.รูปร่างสมส่วน น้ำหนักไม่น่้อยกว่า 40 กิโลกรัม
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความพิการหรือบกพร่องด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรค์ต่อการอบรม
5.สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร (ดาวโหลดใบสมัคร คลิ๊ก)
2.สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงคุณวุฒิของผู้สมัคร
3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ตลอดหลักสูตรการศึกษา
4.สำเนาการหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, หลักฐานการสมรส(กรณีที่มี)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น)
7.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
*เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมชื่อกำกับเอกสารที่สำเนาทุกฉบับ

ไฟล์แนบ »  20190912-105536.jpg