ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 25 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 ลาน วงเงิน 5.400.000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 5.400.000 บาท ตามเอกสารการประมูลฯ เลขที่ 3/2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดให้ซื้อเอกสารการประมูลในรคาชุดละ 5.600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานคบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2241 6500 ต่อ 8411 กำหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

  • ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
  • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบ »  20150225-141635.rar