รับสมัครบุคคลเข้าอบรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้การจัดบริการ “คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” รุ่นที่ 3
วันที่ประกาศ » 22 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้การจัดบริการ
“คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” รุ่นที่ 3 
ประจำปีพุทธศักราช 2562
ฝึกอบรมวันที่ 24 ธันวาคม 2562

 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติของผู้อบรม

พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทีมสุขภาพที่มีความสนใจในการอบรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้ การจัดบริการ “คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร”
(ดาวโหลดใบสมัครและกำหนดการได้ที่ "ไฟล์แนบ"  20191122-132126.pdf ด้านล่าง)

ไฟล์แนบ »  20191122-132126.pdf