คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 15 มีนาคม 2558
วันที่ประกาศ » 05 มีนาคม 2558

เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ภาคพิเศษ) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 15 มีนาคม 2558 โทรศัพท์ 02-9869213 ต่อ 7397 โทรสาร 02-5165381และสามารถสมัครผ่าน Internet ได้ที่ www.reg.tu.ac.th

ไฟล์แนบ »  20150305-084722.pdf