เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ประกาศ » 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
ประจำปีพุทธศักราช 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 27 มี.ค. 2563

ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครและเอกสารใบสมัคร
(คลิ๊ก)

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 40 คน 
อบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563 (4 เดือน)

รายละเอียดตืดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยนุช เนียมอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 02241-6500 ต่อ 3502 โทรสาร 02-241-6521 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ »