ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 "
วันที่ประกาศ » 18 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยราภัฏทั่วประเทศและเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ชื่อ "สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3" ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ได้ที่http://www.nstru.ac.th/inarcru3/index.php/thproject ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-377742 โทรสาร 075-377722 หรือ E-Mail : rdinstru@hotmail.co.th

ไฟล์แนบ »  20150318-142725.pdf