คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการ "การใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล Online Medical Research Tools (OMERET) รุ่นที่ 4"
วันที่ประกาศ » 19 มีนาคม 2558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการ "การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล Online Medical Research Tools (OMERET) รุ่น 4 " ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการร่วมด้านการแพทย์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 ห้อง 317 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม OMERET สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและเพื่อสาธิตแนวปฏิบัติในการนำไปใช้งานจริง จะเป็นประโยชน์ ต่อแพทย์ผู้ประสานงานโครงการ นักวิจัย บุคลากรทางด้านการแพทย์ นักวิชาการ  โดยมีอัตราค่าลงทเบียนท่านละ 1,200 บาท ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียด ใบสมัครและส่งใปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ ปวีณา ปิ่นเงิน , คุณรจนา บุญเลศกุล และ คุณกัณฐมณี กอดแก้ว โทรศัพท์ 02-2012193 , 02-2011542

ไฟล์แนบ »  20150319-154515.pdf