ขอเชิยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"
วันที่ประกาศ » 16 เมษายน 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ในการนี้ สกอ. จึงใคร่ขอเชิยท่าน คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้างความร่วมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนในการดำเนินงานวิจัย และเข้าร่วมชมนืทรรศการแสดงผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิราเคิลแกรนด์ออล์ ชั้น 4  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ทั่งนี้ ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.mua.go.th/users/bphe

โทรศัพท์ 0-2610-5336-7 โทรสาร 0-2354-5607

ไฟล์แนบ »  20150416-151236.pdf