ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2559
วันที่ประกาศ » 24 เมษายน 2558

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่สามรถสร้างสรรค์สู่การพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ดังนนั้น จึงขอเชิญชวนจัดทำและส่งสรุปผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์สู่ภาคการอุตสาหกรรมได้จำนวน 5 เรื่อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดวิชาการของแต่ละเรื่องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.ส่งถึงส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ชั้น 5 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครับและหัตถกรรม ซอยตรีมิตร ถนนกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 จัดส่งผลงานดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

E-mail : dipinnovation@gmail.com

โทรศัพท์ 0 2367 8209 . 49 -50 และ 75-76

โทรสาร 0 2382 2159

ไฟล์แนบ »  20150424-103416.pdf