คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการการฝึกอบรมเรื่อง
วันที่ประกาศ » 06 พฤษภาคม 2558

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการการฝึกอบรมเรื่อง "Systematicreviews & Meta-analysis" ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรารมธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการวิเคราะห์ (Mcta-analysis) สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท นักศึกษา แพทย์ปรพจำบ้านและแพทย์ผู่ช่วยอาจารย์ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษามีส่วนลด 20% ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียด ใบสมัครส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราามธิบดี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปวัณา ปิ่นเงิน, คุณกัณฐมณี กอดแก้ว และคุณรจนา บุญเลิศกุล

โทร.02-2012193, 02-2011542

ไฟล์แนบ »  20150506-141024.pdf