ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมูลซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียน และห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 7 รายการ
วันที่ประกาศ » 20 กรกฎาคม 2558

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมูลซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียน และห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 7 รายการ โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดส่งของภายใน 45 วัน

ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th

ตั้งแตต่วันที่20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ตามเอกสารแนบท้าย)

  • เอกสารประกาศ
  • ขอบเขตของงาน (TOR)
  • ราคากลาง

 

ไฟล์แนบ »  20150720-151556.pdf