คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายการ กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารการประมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
วันที่ประกาศ » 04 สิงหาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้เห็นชอบให้ดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียน และห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาตร์เกื้อการุณย์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายการ ภายในวงเงิน 3,798,432.59 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) กำหนดส่งของภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และได้ออกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารการประมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.0 2241 6500 ต่อ 8411 โทรสาร 02241 6257 และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

  • เอกสารประกาศ
  • ขอบเขตของงาน (TOR)
ไฟล์แนบ »  20150804-084923.pdf