ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประมูลด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558
วันที่ประกาศ » 06 สิงหาคม 2558

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประมูลด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ วงเงิน 12,900,400 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558

ไฟล์แนบ »  20150806-092416.pdf