ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
วันที่ประกาศ » 24 สิงหาคม 2558

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ »  20150824-143803.pdf