แจ้งบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)
วันที่ประกาศ » 25 กันยายน 2558

แจ้งบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)

(แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554) 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ไฟล์แนบ »  20150925-145916.pdf