แจ้งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
วันที่ประกาศ » 25 กันยายน 2558

แจ้งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ไฟล์แนบ »  20150925-150252.pdf