ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 25 กันยายน 2558

สำนักงานอธิการบดี ขอส่งมติที่ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ข้อ 3.3 และ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 5 มีมติเห็นชอบกำหนดให้ "ต้นโมกหลวง" เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทรา ธิราช

ไฟล์แนบ »  20150925-155106.pdf